Παραδοτέο 1

Ανάπτυξη μιας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων - Εισαγωγή στην αστική γεωργία (Οδηγός Εκπαιδευτή)

Αυτός ο Οδηγός Εκπαιδευτή περιλαμβάνει μια πορεία δράσης για τους εμπειρογνώμονες σχετικά με το πώς να αναχαιτίσουν, να εμπλέξουν, να ενεργοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν τους μειονεκτούντες ενήλικες, με έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα, προκειμένου να επαναδραστηριοποιήσουν σε αυτούς την ιδέα ότι υπάρχει ένας δρόμος βελτίωσης και ότι μέσω αυτού του δρόμου είναι δυνατόν να προχωρήσουν προς την έξοδο από την κατάσταση μειονεξίας.

Ο οδηγός υποστηρίζει τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, οι οποίοι εργάζονται με ενήλικες, με στόχο την εκπαίδευσή τους.

Μέσω αυτού του οδηγού εκπαιδευτή, η κοινοπραξία AgroBUS παρέχει μια σειρά προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρώπη για την υποστήριξη ενηλίκων (ειδικά εφαρμοσμένων σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα), οι οποίοι θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στον τομέα της αστικής γεωργίας.

Αυτός ο Οδηγός Εκπαιδευτή είναι δομημένος σε 6 ενότητες με πολύ σημαντική σημασία για τον τομέα της Αστικής Γεωργίας με ορισμένα ειδικά θέματα όπως:

  • Τι είναι μια νεοφυής επιχείρηση στον τομέα της αστικής γεωργίας;
  • Ανάλυση του πλαισίου της τοπικής κοινότητας: η ανάλυση SWOT (έχει ήδη ξεκινήσει)
  • Σχεδιασμός δημιουργικής σκέψης. Τα στάδια δημιουργίας του έργου UA
  • Οργανωτικές πτυχές της συμμετοχής της κοινότητας
  • Διαπολιτισμικότητα
  • Επικοινωνίες

Βρείτε τον οδηγό εκπαιδευτή εδώ:

Εκπαίδευση στην υπηρεσία για εκπαιδευτές ενηλίκων Οδηγός εκπαιδευτή

Μέρος A
Μέρος Β
Scroll to Top