Παραδοτεα

Παραδοτέο 1

Ανάπτυξη μιας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων - Εισαγωγή στην αστική γεωργία (Οδηγός Εκπαιδευτή)

Παραδοτέο 2

Ένα πρόγραμμα σπουδών για νεοφυείςγεωργικούς επιχειρηματίες

Παραδοτέο 3

Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης - Αγροτικές επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές

Παραδοτέο 4

Ευρωπαίοι αστικοί αγρότες - Μοντέλα βέλτιστων πρακτικών/μελέτες περίπτωσης (βίντεο)

Παραδοτέο 5

Εργαλειοθήκη στρατηγικής της ΕΕ για τους αστούς αγρότες για έναν νέο επιχειρηματία
Scroll to Top